ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Edycja danych:


W przypadku nieotrzymania potwierdzenia rejestracji prosimy zgłosić ten fakt na adres email: amw.rekrut@amw.gdynia.pl

 

Zasady elektronicznej rejestracji kandydatów w roku 2019

 1. Elektroniczna rejestracja kandydatów umożliwia złożenie wniosku na I rok studiów stacjonarnych 1 stopnia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, realizowany w Akademii Marynarki Wojennej.
 2. Kandydat może dokonać jednocześnie rejestracji na dwa spośród dostępnych kierunków studiów: nawigacja, mechanika i budowa maszyn, informatyka, mechatronika, systemy informacyjne w bezpieczeństwie (pierwszy panel rejestracji). Pierwszy wybrany kierunek traktowany jest jako priorytetowy. Ostateczne ustalenia w sprawie przyjęcia kandydata na dany kierunek studiów/specjalność odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Kandydat wnosi jedną opłatę rekrutacyjną niezależnie od ilości wybranych kierunków wojskowych. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego tj. do 30 czerwca 2019 r. Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej należy dostarczyć najpóźniej w dniu rejestracji kandydatów (8 lipca 2019 r.). Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 100 zł. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 4. Rejestrację elektroniczną kandydata uważa się za wiążącą po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych i dostarczeniu do Akademii Marynarki Wojennej do dnia 31 marca 2019 r. nw. dokumentów:
  • podpisanego wniosku o przyjęcie na studia zawierającego kwestionariusz osobowy,
  • świadectwa dojrzałości, jeśli zostało wydane przed rokiem ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej,
  • podpisanego życiorysu (w formie CV zgodnie ze wzorem),
  • odpisu skróconego aktu urodzenia.
  W przypadku przesyłek listowych liczy się data stempla pocztowego.
 5. Akademia Marynarki Wojennej nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji elektronicznej spowodowany awariami sieci komputerowej, przeciążeniem serwerów, itp. W takich sytuacjach kandydat powinien zgłosić występujące problemy na adres email: amw.rekrut@amw.gdynia.pl.