Rejestracja kandydatów zakończyła się 31.03.2017
Rejestracja na studia wojskowe skończyła się . Dane kandydatów którzy przysłali dokumenty zostały przeniesione do innej bazy.

 

Zasady elektronicznej rejestracji kandydatów w roku 2017

 1. Elektroniczna rejestracja kandydatów umożliwia złożenie wniosku na stacjonarne studia I stopnia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, realizowane w Akademii Marynarki Wojennej.
 2. Kandydat może dokonać jednocześnie rejestracji na dwa spośród dostępnych kierunków studiów: nawigacja, mechanika i budowa maszyn, informatyka, mechatronika, systemy informacyjne w bezpieczeństwie (pierwszy panel rejestracji). Pierwszy wybrany kierunek traktowany jest jako priorytetowy. Ostateczne ustalenia w sprawie przyjęcia kandydata na dany kierunek studiów/specjalność odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Kandydat wnosi jedną opłatę rekrutacyjną niezależnie od ilości wybranych kierunków wojskowych. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego tj. do 27 czerwca 2017 r. Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej należy dostarczyć najpóźniej w dniu 5 lipca 2017. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi. Wysokość opłaty rekrutacyjnej określona zostanie w zarządzeniu Rektora-Komendanta AMW po ukazaniu się stosownego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 4. Elektroniczne złożenie wniosku kandydata uważa się za wiążące po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych i dostarczeniu do Akademii Marynarki Wojennej do dnia 31 marca 2017 r. (w przypadku przesyłek liczy się data stempla pocztowego):
  • podpisanego wniosku o przyjęcie na studia zawierającego kwestionariusz osobowy,
  • świadectwa dojrzałości, jeśli zostało wydane przed rokiem ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej,
  • życiorysu (w formie CV zgodnie ze wzorem),
  • odpisu skróconego aktu urodzenia.
 5. Akademia Marynarki Wojennej nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji elektronicznej spowodowany awariami sieci komputerowej, przeciążeniem serwerów, itp. W takich sytuacjach kandydat powinien zgłosić występujące problemy na adres email: amw.rekrut@amw.gdynia.pl.